Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en overeenkomsten die met Timescape worden aangegaan. Gelieve deze na te lezen voordat u reserveert. Door het bevestigen van uw reservering of deelname aan het spel stemt u in met deze algemene voorwaarden. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, naar aanleiding van een reservering, het gebruik van de website of het spel zelf zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechterlijke arrondissement Brugge. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

Met ‘de onderneming’ wordt steeds verwezen naar Timescape. Met ‘deelnemer’ of ‘deelnemers’ wordt steeds verwezen naar de persoon en/of personen die een reservering maken en/of meedoen aan het spel.

 

Art.1 Boeking en annulatie

 • 1 Boeking

Reserveren kan online via de boekingspagina op timescape.be, telefonisch of per mail. Bij het reserveren van een spel gaat u impliciet akkoord met de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

Betaling gebeurt altijd VOORAF aan het spel*, tijdens het reserveren met Bancontact, Paypal of, ten laatste een week voor het spel, via bankoverschrijving. Ter plaatse kan betaald worden in cash of met Bancontact.

* Voor bedrijven of organisaties met ondernemingsnummer kan in functie van het aantal aanwezigen de factuur opgemaakt worden na het spel, met een betalingstermijn van 8 dagen. Geef dit aan op het reserveringsformulier. Er wordt een document met vermelding van het aantal personen voor akkoord ondertekend om latere discussies te vermijden.

Facturen zijn altijd ten laatste betaalbaar 8 kalenderdagen na factuurdatum. Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 8% per maand meebrengen, verhoogd met een administratieve kost van € 30.

 

 • 2 Annulatie

Annuleren kan enkel per e-mail naar mail@timescape.be, met vermelding van het geboekte spel, datum, uw naam, telefoonnummer en/of de bevestigingsmail.

De onderstaande regels gelden bij annulering bij zowel vooraf betaalde als nog niet betaalde boekingen. In het laatste geval wordt de factuur u toegezonden.

 • Meer dan 72 uur op voorhand: kosteloos, het volledige bedrag wordt terugbetaald
 • Minder dan 72 uur op voorhand: 50% van het boekingsbedrag wordt aangerekend, 50% krijgt u terugbetaald
 • De dag zelf of niet komen opdagen: 100% van het boekingsbedrag wordt aangerekend, u kan niets terugkrijgen.

Timescape behoudt het recht om de boeking te annuleren of te wijzigen, enerzijds op eigen initiatief of anderzijds omwille van overmacht door verplichtende maatregelen van een externe partij. In geval van een annulering van onze kant wordt het volledige bedrag, indien vooraf betaald, binnen 15 dagen terugbetaald*.

*Deze terugbetaling gebeurt steeds onder de vorm van een cadeaubon, en niet in geld. Indien je team uiteindelijk uit minder personen bestaat dan geboekt, is er geen recht op terugbetaling, ook niet gedeeltelijk. Indien je het verschuldigde bedrag voor de boeking nog niet betaalde, gelden eveneens de bovenstaande regels: u moet dus alsnog betalen.

 

Art.2 Voor, tijdens en na het spel

 • We houden ons aan een strikt tijdschema. U wordt 15 minuten voor het aanvangsuur verwacht ter plaatse. Voor het spel wordt u nog enige uitleg gegeven over het spel en het verhaal. Om deze reden behouden wij ons het recht om de toegang te weigeren aan groepen die meer dan 15 minuten na het aanvangsuur van de activiteit arriveren. We bekijken dan op het moment of er eventueel toch nog gestart kan worden bij laattijdige aankomst.
 • Timescape is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen. Er worden af te sluiten kastjes voorzien om tijdens het spel persoonlijke zaken in op te bergen.
 • In de kamers zijn camera’s en microfoons aanwezig om het spel op te volgen en de deelnemers te helpen met een bepaalde puzzel. Door het betreden van een kamer geeft men hiervoor expliciet de toestemming. De beelden worden nooit opgeslagen en voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.
 • Timescape behoudt zich het recht om elke groep te weigeren op een gegronde basis. Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. In de locatie van Timescape geldt een algemeen rookverbod. Als deze regels worden overtreden of er zijn ernstige aanwijzingen daartoe kan de toegang tot het spel ontzegd worden. Er is in dit geval geen terugbetaling mogelijk, zoals bepaald in art.1 §2.
 • Eventuele toegebrachte schade zal volledig verhaald worden op de veroorzaker ervan of de persoon die reserveerde, vermeerderd met € 30 administratiekosten. Schade aan de kamer kan immers een negatief effect hebben op de spelervaring van de teams die na je komen. Het spel bestaat hoofdzakelijk uit uitdagingen zoals denkoefeningen. Bij sommige uitdagingen kan er iets verplaatst of verschoven worden, maar nooit zal daar kracht voor nodig zijn. Er wordt niet verwacht dat u meubelen, toestellen, andere vastzittende zaken uit elkaar haalt, losmaakt of breekt. Zaken die geen onderdeel zijn van het spel zijn ook als dusdanig gemerkt.
 • Gsm’s, smartphones, camera’s of eender welke soort opnamematerialen zijn niet toegelaten in de kamers. Het is expliciet verboden video- of fotomateriaal te maken in de kamers. Mochten we merken dat er opnames gemaakt worden in de kamers, dan behouden we het recht het spel stop te zetten en de opnames te verwijderen of in beslag te nemen. Indien de opnames, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, worden gedeeld via het internet of andere media, wordt een schadevergoeding gevorderd.
 • Ook het delen van oplossingen, raadsels, puzzels, … met anderen op eender welke manier (sociale media, posts, …) is expliciet verboden. Vergal het plezier niet voor groepen die nog moeten komen!

 

Art. 3 Algemene bepalingen

 • Timescape is een merk van C-Side Projects bv en mag niet zonder toestemming gebruikt worden in welke communicatie en onder welke vorm dan ook. C-Side Projects is gevestigd in Oostende (BE0694.555.632).
 • Alle puzzels, raadsels, attributen, scenario’s … gebruikt in de escape rooms onder de naam Timescape, zijn eigendom van C-Side Projects en mogen op geen enkele manier gekopieerd worden.
 • Persoonlijke gegevens, nodig tijdens de reservering, worden enkel voor dat doeleind gebruikt, of om u te contacteren in verband met uw reservering. Deze gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u te verwittigen van een nieuwe kamer. U hebt het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen.
 • Alle vermelde kosten in deze voorwaarden zijn exclusief btw (21%).
 • C-Side Projects behoudt het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigen en zijn per ingang van datum van wijziging in de gewijzigde vorm van kracht. Deze versie is geldig vanaf 19 maart 2020.
 • Wijzigingsclausule of wijzigingsbeding
  Timescape is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Timescape de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zullen tenminste twee weken zitten. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.